Bradford Jitsu

Jiu
shop
3rd Kyu - Light Blue Belt

Ko Tsuri Komi Goshi

download

Name

download

Name

download